Volledig scherm
© Thinkstock

Provincie wil groei Brabantse veestapel terugdringen

DEN BOSCH - Gedeputeerde Staten (GS) presenteerde vrijdag nieuwe plannen de stikstof- en mestproblematiek aan te pakken. De provincie wil onder meer belemmeringen wegnemen voor duurzame veehouders en zorgen dat alle veehouderijen schoner worden.

Deze plannen moeten in het voorjaar van 2017 leiden tot aanpassingen van de provinciale wet- en regelgeving. Het mestbeleid in Brabant loopt vast, door moeite om grootschalige mestverwerking te realiseren en de maatschappelijke zorg over toename van het aantal dieren. Daarnaast zijn er zorgen dat de doelstellingen om de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden te verminderen met de huidige aanpak niet gehaald worden.

Al vanaf begin dit jaar lopen er gesprekken over een nieuw Brabants mestbeleid tussen inwoners, veehouders en deskundigen. Daarnaast vonden intensieve gesprekken plaats met de partners in het Convenant Stikstof en Natura 2000 en de partners rond de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV).

Minder uitstoot stikstof
Veehouders die tot nu toe niet of te weinig hebben geïnvesteerd in schoon en duurzaam werken, worden door GS via een aanpassing van de Verordening Stikstof genoodzaakt dit niet langer uit te stellen. Nu hoeven verouderde stallen waar geen of nauwelijks emissiemaatregelen zijn genomen pas uiterlijk in 2028 te voldoen aan de Verordening Stikstof. De provincie denkt eraan die termijn te vervroegen naar 2020. Dat betekent dat de stallen eerder moeten zijn aangepast of dat er geen vee meer in deze stallen staat.

Meer mestbewerking
Het nieuwe mestbeleid van de provincie moet ruimte creëren voor mestbewerking. Daarmee worden kringlopen gesloten, wordt de vervuiling en de overlast door de veehouderij teruggedrongen en de kwaliteit van de bodem verbeterd. Mestbewerkingsinstallaties komen op bedrijventerreinen; als boeren mest van hun eigen vee willen bewerken kan dat op hun bedrijf.

Grip op veestapel
In gebieden met een hoge veedichtheid moet ‘staldering’ ervoor gaan zorgen dat de veestapel daar niet verder groeit. Veehouders mogen dan alleen een nieuwe stal bouwen als er een oude verdwijnt. Op deze manier wil de provincie het terugdringen van vervuiling en overlast in die gebieden versnellen.

De Brabantse Milieufederatie en het Burgerplatform Minder Beesten zijn hoopvol gestemd over de beleidsvoorstellen. Vooral de stop op de groei van de veestapel is voor hen een belangrijk winstpunt. Daarvoor pleiten natuur- en milieuorganisaties en burgergroepen al jaren.