Volledig scherm
Nevelo-Taxandria: derby uit het verleden?

Voetbalclubs van Oisterwijk: fusieplan gemeente is 'onuitvoerbaar'

OISTERWIJK - De voetbalfusie staat in Oisterwijk onder druk. De drie voorzitters van Taxandria, Nevelo en Oisterwijk kraken de financiële onderbouwing van het voorstel van burgemeester en wethouders.

Het voorstel van het college aan de gemeenteraad over de financiering van het nieuwe clubhuis op Den Donk is, zo lijkt, onuitvoerbaar. Het college neemt alleen de netto-uitgaven op in zijn voorstel en gaat daarbij vanuit dat de fusieclub zelf voorfinanciert en risico neemt. Hiervoor ontbreekt het de fusie vereniging aan geld. De drie verenigingen kunnen hiermee niet instemmen, wat zij enkele weken geleden ook al duidelijk gemaakt hebben in het overleg met de gemeente.

De stuurgroep fusie van de 3 voetbalverenigingen heeft met het college een twee jaar lang traject doorlopen om tot overeenstemming te komen over investeringen die van belang zijn voor het gemeentelijk sportaccommodatiebeleid en de toekomst van het voetballen in Oisterwijk. De gemeente wil teamsport concentreren op Den Donk en het sportpark transformeren tot een sportboulevard. De verenigingen willen de vitaliteit van het verenigd voetballen in Oisterwijk naar de toekomst toe borgen en zien daarin het belang om te fuseren. Gezamenlijk kunnen zij dit realiseren met de keuze Den Donk als thuisbasis te maken voor de fusievereniging. Zij willen als verenigingen zich maximaal inzetten, rekening houdend met de leden. Er wordt pas in een fusie gestapt als er een basis is voor een financieel gezonde vereniging met een nieuw clubgebouw als een essentiële bijdrage voor de identiteit en thuisgevoel van de nieuwe vereniging.

Eerder deze week is een concept voorstel met het college besproken waarover met één aanpassing overeenstemming bereikt kon worden. Met verbazing en onbegrip heeft de stuurgroep het eindvoorstel van het college aan de raad gelezen. De aanpassing is overgenomen maar gelijktijdig heeft het college twee eerder gemaakte afspraken teruggedraaid. De eerste betreft de BTW. De vereniging is net als de gemeente verplicht BTW te betalen. Het gaat om een bedrag van ruim € 0,5 miljoen. Dat geld kan de vereniging later met een subsidie aanvraag van het Rijk terugkrijgen maar zal het voor de bouw wel eerst moeten uitgeven. De vereniging heeft dit geld niet en kan zonder daarover te beschikken geen verplichtingen voor de bouw aangaan. De afspraak was dat de gemeente indien nodig dit geld aan de fusievereniging zou voorschieten en in het onverhoopte geval de btw subsidie aanvraag niet gehonoreerd wordt garant te staan voor het dan ontstane tekort.

Bouwkosten

De tweede teruggedraaide afspraak heeft betrekking op de bouwkosten. De huidige situatie in de markt is dat de bouwkosten boven trendmatig stijgen. Mocht er voordat de aanbesteding plaats gaat vinden niet meer voor de nu begrote som gebouwd kunnen worden heeft de fusievereniging het geld niet om dit te betalen. Met het college was afgesproken dat de gemeente in dat geval garant zou staan en het bedrag van de gestegen kosten zou aanvullen.

Is het redelijk wat de voetbal verenigingen vragen? Dat vond het college wel door er afspraken met ons over te maken en vast te leggen in het concept raadsvoorstel. Wij vinden het onredelijk wat het college op het allerlaatste moment heeft gedaan. Afspraken terugdraaien waardoor er nu een voorstel ligt waar deze garanties niet meer in zijn opgenomen. De stuurgroep had er afgelopen dinsdag alle vertrouwen in dat we er uit waren en er een werkbaar goed raadsvoorstel op basis van de gemaakte afspraken zou komen. Ook na het overleg in het college afgelopen donderdag werd door leden van het college aangegeven dat het goed kwam en de stuurgroep zich geen zorgen moest maken wat betreft de inhoud van het raadsvoorstel. De stuurgroep had, ondanks eerdere ervaringen dat de info en toezeggingen door het college niet altijd betrouwbaar bleken te zijn, echt het gevoel dat we nu samen tot een goed en werkbaar onderhandelingsresultaat gekomen waren. Helaas heeft de stuurgroep moeten vaststellen na het lezen van het raadsvoorstel dat wederom dit vertrouwen geschaad is.

Wij zien nog steeds kansen om het raadsvoorstel wel uitvoerbaar te maken. Daarvoor roepen wij het college op om hun eerder gemaakte afspraken alsnog na te komen. Dit in het belang van de toekomst van het voetballen in Oisterwijk en om een historische kans op een fusie niet voorbij te laten gaan.

Stephan van Sante, voorzitter rksv Taxandria

Mark Damen, voorzitter sv Nevelo

Willem van Avendonk, voorzitter rksv Oisterwijk

Tilburg e.o.