Volledig scherm
Ad Smits uit Waspik © Patrick Guitjens

16 Lintjes opgespeld in Waalwijk

*UPDATE* WAALWIJK - In de gemeente Waalwijk zijn 16 mensen gedecoreerd met een lintje. De Koninklijke Onderscheidingen werden in theater De Leest door burgemeester Kleijngeld opgespeld.

De gedecoreerden zijn:

Tjeu de Meijer uit Waalwijk
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer De Meijer is vanaf februari 2001 voorzitter van Gym- en Turnvereniging OWS en Stichting Turnsport Waalwijk Alianza. OWS staat voor Orava Waalwijkse gymnastiekvereniging Sport staalt spieren. Hij weet als voorzitter structuur te brengen in een bestuur van vrijwilligers. Mede door inzet, geduld en doorzettingsvermogen van de heer De Meijer wist hij de verschillende gym- en turnverenigingen van de gemeente Waalwijk te bundelen in een overleg. Het resultaat is een compleet ingerichte permanente turn-accommodatie voor zowel het dames als het heren turnen. Deze turnhal is op 24 september 2005 in Waspik geopend. De heer De Meijer heeft tijdens zijn voorzitterschap bij OWS en Alianza een project voor maatschappelijke stages opgezet. Hierdoor krijgen maatschappelijke stagiaires van het middelbaar onderwijs de kans om hun stage bij deze verenigingen te volbrengen. Tevens heeft de heer De Meijer de fusie tussen Kracht en Vlugheid en OWS in werking gesteld en georganiseerd. Hij was de initiator voor de turnhal in de gemeente Waalwijk. Dit was een langdurig project dat startte in 1997. De onderlinge samenwerking tussen de Waalwijkse gymverenigingen kreeg hierdoor gestalte in de vorm van de stichting Turnschool Alianza Waalwijk. De heer De Meijer is onder meer betrokken geweest bij de organisatie en de sponsorwerving voor diverse regionale, provinciale en nationale turnwedstrijden voor zowel dames als heren turnen:
- nationale bondsfinales turnen dames
- interland turnen dames september 2010 Rusland, Zweden, Nederland
- interland turnen dames en heren, april 2012, Zweden, België, Nederland.

Gerrit Maijers uit Sprang-Capelle
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Maijers heeft sinds 1962 (bestuurlijke en) vrijwillige activiteiten verricht op diverse maatschappelijke terreinen. Binnen de Hervormde Gemeente Sprang heeft de heer Maijers het ambt van Ouderling vervuld. In de kerken van het gereformeerd protestantisme bestaan er drie ambten: predikant, ouderling en diaken. De ouderlingen hebben het pastoraal opzicht over de gemeente. Dit houdt onder andere in, pastorale bezoeken afleggen bij leden van de gemeente bij bijvoorbeeld ziekte, overlijden maar ook bij jubilea. De heer Maijers heeft in de Hervormde Gemeente Sprang twaalfjaar het ambt van Diaken vervuld. In de protestantse kerk is een diaken iemand die gaat over de kerkelijke armenzorg. Samen met de ouderlingen en predikant vormen de diakenen het dagelijks bestuur (de kerkenraad) van de kerk. Het college van diakenen in een plaatselijke Protestantse kerk wordt wel de diaconie genoemd. De diaconie verleent zijn ondersteuning zo veel mogelijk anoniem: de gevers weten niet wie de giften zullen ontvangen. Een diaken heeft daarom ambtsgeheim, hierdoor wordt de privacy van de ontvangers gewaarborgd. Door de komst van de sociale zekerheid in West-Europa is het werkterrein van diakenen veranderd, omdat hierdoor het aantal behoeftigen sterk afnam. Daarom ziet de diaconie tegenwoordig in veel gevallen niet alleen een taak in de plaatselijke gemeenten, maar ook wereldwijd: het werelddiaconaat. Hierbij steunen diaconieën in rijke landen de sociale taken van kerken en ngo's in armere landen. Naast het inzamelen en verantwoord besteden ziet de diaconie ook vaak een taak in de bewustmaking van de gemeenteleden van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Nel Maijers-Branderhorst uit Sprang-Capelle
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Maijers-Branderhorst is sinds 1970 lid van de vrouwenvereniging 'Tabitha'. Een jaar later trad zij al toe tot het bestuur. Eerst als secretaris en sinds 1996 is zij penningmeester van de vrouwenvereniging. Tabitha maakt deel uit van het kring en verenigingswerk van de Hervormde Gemeente Sprang en is vooral bezig met Bijbelstudie en bezinning. De Bijbelstudie wordt aangereikt door de landelijke bond en staat in het maandblad 'De Hervormde Vrouw'. Zij wil ook graag praktisch bezig zijn in onze gemeente door het organiseren van maaltijden voor alleenstaanden en meedoen aan activiteiten om (zendings-) projecten te steunen. Mevrouw Maijers-Branderhorst heeft 28 jaar lang deel uitgemaakt van de 'Zendings- en Evangelisatiecommissie' (ZeC). Deze commissie van de Hervormde Gemeente Sprang heeft als één van de belangrijkste taken het ondersteunen en stimuleren van zending- en evangelisatiewerk. Belangrijke activiteiten zijn: jaarlijkse kledinginzameling, GZB (Gereformeerde Zendingsbond) en IZB collectes (Hervormde Bond voor Inwendige Zending), Adoptieplan Deelgenoten (contact met Michiel en Sandra Vastenhout in Mexico), verkoop van GZB-dagboekjes, uitdelen van evangelisatiemateriaal op de jaarlijkse rommelmarkt, bezorgen van Echo's, welkomstpakketten landgoed Driessen enz. Mevrouw Maijers-Branderhorst zet zich - samen met andere dames van de Hervormde Vrouwendienst (HVD) - al zo'n 24 jaar in voor de ouderen binnen de gemeente. Om de drie weken bezoeken de dames deze ouderen vanaf 75 jaar om het contact met de Hervormde Gemeente Sprang in stand te houden. Vooral als men niet vaak de deur uitkomt, wordt een bezoekje op prijs gesteld.

Jan Antheunisse uit Sprang-Capelle
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Antheunisse heeft zich jarenlang, vanuit zijn visie en expertise, ingezet voor Stichting Viscentra Gehandicapten. Deze Stichting heeft onder meer tot doel het bevorderen van de aanleg van complete visplaatsen voor gehandicapten. Een complete gehandicapten visplaats is een locatie waar de toegankelijkheid voor rolstoelen geschikt is en de vissteigers met een hekwerk beschermd zijn. Verder dienen voorzieningen als een invalidentoilet en een schuilgelegenheid aanwezig te zijn. De heer Antheunisse is sinds 1990 lid van de Landelijke Activiteiten Commissie van de Stichting Viscentra Gehandicapten. Deze commissie adviseert visverenigingen, gemeenten en anderen over de aanleg van deze speciale visplaatsen voor gehandicapten. Het technische aspect is de expertise van de heer Antheunisse. Met zijn deskundigheid begeleide hij de aanleg van de complete visplaats en bijhorende faciliteiten. De heer Antheunisse heeft ook in ander verband bekendheid en verbondenheid met Stichting Viscentra Gehandicapten. De heer Antheunisse is bedenker en ontwerper van een soort klem voor eenarmige vissers, die hen in staat stelde zelf aas aan een vishaakje te bevestigen. De heer Antheunisse vervaardigde deze klem, die de naam van de uitvinder kreeg: de Janth-klem. De heer Antheunisse vervaardigt in eigen beheer dit hulpmiddel en stelt deze tegen kostprijs ter beschikking aan de Stichting. Via de Stichting kunnen de gehandicapte sportvissers de klem aanschaffen. De klem is een succes gebleken. In de loop der jaren zijn er tientallen verkocht. En ze worden niet alleen door sportvissers gebruikt. Enige tijd geleden kocht de Ergotherapie-afdeling van een ziekenhuis een aantal klemmen. Ook is de heer Antheunisse sinds 2004 als vrijwilliger actief bij Natuurmonumenten, beheereenheid Midden Brabant. De werkzaamheden die de vrijwilligers wekelijks uitvoeren gaat hoofdzakelijk om de bestrijding van de Amerikaanse Vogelkers.

Gijs voor de Poorte uit Sprang-Capelle
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Voor de Poorte heeft zich - naast het voeren van een eigen onderneming - ook vele jaren als vrijwilliger ingezet. De heer Voor de Poorte maakte onder andere deel uit van diverse besturen in het verleden. Onder meer het schoolbestuur van basisschool 'De Rank' waar hij sinds 1993, in totaal tien jaar, voorzitter van was. De heer Voor de Poorte is daarnaast ook al vele jaren actief voor Hervormde Gemeente in Sprang (PKN). Als ouderling (pastoraat) was de heer Voor de Poorte ook actief betrokken bij: classis Heusden-Almkerk en de beroepingscommissie. Sinds 2002 is de heer Voor de Poorte als voorzitter van het moderamen en de Kerkenraad Hervormde Gemeente Sprang aangetreden. Vanaf zijn 16e is de heer Voor de Poorte continu actief geweest in diverse lokale en regionale besturen. Bijvoorbeeld: Regiobestuur Woord & Daad - bestuur Speciaal onderwijs De Langstraat - bestuur zondagsschool Hervormde gemeente 's-Grevelduin Capelle - Kerkvoogdij Hervormde gemeente Aalburg.

Maartje Molenaar - Bongaards uit Sprang-Capelle
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Molenaar-Bongaards heeft zich in 1978 aangesloten bij toneelvereniging 't Centrum. Mevrouw is naast spelend lid tevens de coupeuse van de toneelvereniging. Zij maakt voor de leden bijna alle kledingstukken, maar ook tafelkleden, gordijnen, etc. Daarnaast zorgt ze ook voor alle rekwisieten en staat ze regelmatig met de hele inboedel van familie of vrienden op het toneel. Eerder voerde ze in noodgevallen de regie. Verder haalt mevrouw donateursgelden op en/of brengt ze de bijbehorende kaarten rond. Dat ze hiervoor complete wijken bezoekt zoals Capelle en Vrijhoeve is voor haar geen probleem. Mevrouw Molenaar-Bongaards heeft bij andere verenigingen regelmatig opgetreden als spreekstalmeester of in een andere rol om die activiteit op te leuken. Dat deed mevrouw samen met de heer Ad Dekkers en beide hebben zij ruim vijfentwintig jaar opgetreden als het bekende duo Tomasvaer en Pieternel. Naast de mantelzorg voor beide partners, schoonvader en oom nam mevrouw Molenaar-Bongaards vijfentwintig jaar lang vakantiedagen op om als verpleegkundige begeleiding mee te varen voor de Zonnebloem op het schip J. Henri Dunant. Wekelijks rijdt mevrouw naar het zwembad en haalt ze dames thuis op die geen eigen vervoer hebben.

Dina Spierings uit Sprang-Capelle
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Het echtpaar Ramsteijn-Spierings was zeventien jaar verantwoordelijk beheerder voor het reilen en zeilen van het buurthuis 'Het Bondsgebouw'. Of het nu om de Mantelzorg ging van haar blinde schoonzus of gehandicapte broer, mevrouw Ramsteijn-Spierings stond en staat nog steeds elke dag klaar voor de medemens en haar buurtbewoners. Inmiddels zo'n twintig jaar geleden, toen haar achterbuurvrouw ziek werd, nam mevrouw Ramsteijn-Spierings een groot deel van de zorg op zich. Sinds het overlijden van de buurvrouw, draagt mevrouw Ramsteijn-Spierings dagelijks zorg voor het ontbijt van de weduwnaar. De buurman kan zich ook nooit verslapen, want als hij bij het ontbijt gemist wordt, gaat mevrouw hem onmiddellijk wekken. Dagelijks wordt er een extra portie bereid voor de buren. Mevrouw Ramsteijn-Spierings maakt zelfs pannenkoeken voor alleenstaande buurmannen op bestelling en houdt daarbij ook rekening met de culinaire voorkeuren. Mevrouw heeft ook jarenlang de kantine van voetbalclub NEO'25 schoongemaakt en was jarenlang kassière tijdens de tentoonstellingsdagen van kynologenclub Waalwijk.

Bertus Kamp uit Waspik
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Kamp is vanaf 1972 betrokken bij volleybalvereniging Atak '55. Eerst als jeugdtrainer en eigenlijk gelijk daarna nam de heer Kamp ook zitting achter de bestuurstafel. In een relatief korte periode daarna - van 1975 tot 1990 - is de heer Kamp (vijftien jaar) voorzitter van deze volleybalvereniging. In dezelfde periode (1982/1986) is hij daarnaast ook nog de trainer van het dames volleybalteam. Als vertegenwoordiger van Atak '55 is hij ook het aanspreekpunt bij de - Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond) - districtsvergaderingen. Dat de heer Kamp een bijzonder persoon is, blijkt wel uit het feit dat hij naast het bekleden van de functie voorzitter ook als trainer en zelfs als scheidsrechter actief is. De heer Kamp geniet hierdoor op plaatselijk/regionaal niveau bekendheid maar zijn activiteiten als vrijwilliger, zijn zelfs provinciaal bekend. De heer Kamp is in totaal 40 jaar actief betrokken bij volleybalvereniging Atak '55.

Ad Smits uit Waspik
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 1996 is de heer Smits lid van de Belangenbehartiginggroep Sociale Zekerheid, voorheen WAO Contactgroep. De heer Smits hield iedere dinsdagmiddag spreekuur voor mensen die vragen of problemen hadden met hun WAO-situatie. Hij deed dit geheel op vrijwillige basis. Ook organiseerde hij voorlichtingsmiddagen over de WAO. Sinds 1985 maakt de heer Smits deel uit van het Sint Nicolaascomité Waspik.
De heer Smits is sinds 2001 voorzitter van de Katholiek Bond voor Ouderen (KBO), afdeling Waspik met ongeveer 600 leden. Vanuit zijn voorzittersfunctie geeft hij leiding aan themamiddagen, bijeenkomsten, excursies en de Algemene vergaderingen. Namens de afdeling Waspik zit de heer Smits in het Kringbestuur van de Kring de Langstraat, waarvan hij sinds kort ook voorzitter is. De heer Smits is onder meer de initiator achter de oprichting van de Jeu de Boules vereniging, de Koersbalvereniging en pleegt overleg met de Fysio Fit, waardoor er zo'n 60 deelnemers wekelijks zijn gaan sporten. Daarnaast geeft de heer Smits leiding aan de wekelijkse kaartmiddagen en organiseert hij een regionaal rik- en jokerconcours. Mede dankzij de enorme inzet van de heer Smits is de KBO in Waspik een bloeiende vereniging geworden. De heer Smits is ook actief - in de werkgroep toegankelijkheid - bij het Gehandicapten Platform Waalwijk. Deze werkgroep wedijvert voor een betere toegankelijkheid van het kerkhof in Waspik, op- en afritten in straten en pleinen en voor mensen met een beperking in winkels.

Wim Zandwijk uit Waalwijk
Lid in de Orde van Oranje-NassauDe heer Zandwijk is sinds 1989 intensief betrokken bij voetbal vereniging SSC '55. De heer Zandwijk wordt binnen de vereniging en daarbuiten gezien als een zeer actief bestuurslid. Binnen het bestuur van SSC '55 heeft de heer Zandwijk verschillende functies bekleed. Naast zijn bestuursfunctie is de heer Zandwijk ook secretaris en voorzitter van de vereniging geweest. De heer Zandwijk begint als lid van het jeugdbestuur in 1989 en is verantwoordelijk voor het opstellen van een jeugdplan en de daarbij behorende trainingsschema's voor de jeugd van de vereniging. Dit jeugdplan was de eerste in de geschiedenis van de vereniging en een eerste aanzet tot een gestructureerde en planmatige opleiding van de jeugd van SSC met als doel een optimale doorstroming naar de selectie elftallen in de seniorenafdeling te creëren. Verder hield de heer Zandwijk zich in deze bestuursperiode bezig met het begeleiden en trainen van het F-1 jeugdelftal. Twee jaar daarna wordt de heer Zandwijk voorzitter van het jeugdbestuur en vier jaar later neemt hij als secretaris zitting in het hoofdbestuur. In deze periode wordt de heer Zandwijk ernstig ziek door besmetting met de legionella bacterie. Een periode waar de heer Zandwijk zelfs in kritieke situatie verkeerde. Tijdens zijn revalidatieperiode blijft de heer Zandwijk actief voor de vereniging en wordt hij gevraagd om de functie van voorzitter te vervullen. Tijdens de vier jaar dat de heer Zandwijk voorzitter van de vereniging is, promoveert het vlaggenschip van v.v. S.S.C. '55 twee keer.

Mien Schalken - Timmermans uit Waalwijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Schalken-Timmermans is sinds 2000 actief binnen de bewonerscommissie van de Anna van Burenstraat in Waalwijk. De commissie verzorgt elke week diverse activiteiten voor haar buurtbewoners om onder meer de sociale contacten binnen de buurt te versterken. Mevrouw Schalken-Timmermans is zestien jaar actief voor de Katholieke Bond voor Ouderen Waalwijk. Naast dat mevrouw tweede voorzitster van de KBO Waalwijk is, heeft zij ook zitting in de activiteitencommissie. Wekelijks verzorgt mevrouw linedance les aan KBO leden. Ook is mevrouw Schalken-Timmermans ruim vijfentwintig jaar lid en kasbeheerster van Mozaïek de Twern. Mevrouw zet zich wekelijks in om ouderen meer in beweging te krijgen door iedere week les te geven in werelddansen en linedance. Vanaf haar 36ste is mevrouw Schalken-Timmermans mantelzorgster voor familieleden en buurtbewoners. Mevrouw Schalken-Timmermans was - in de periode 1967 tot 1992 - voorzitster van een Katholieke Vrouwen Organisatie. Na een fusie is deze vereniging overgegaan in de nieuwe vrouwenbeweging 'Gezellig Samen'. Ook van deze vereniging was mevrouw Schalken-Timmermans vervolgens twaalf jaar voorzitster. Tijdens de vaste vergaderbijeenkomsten worden de activiteiten besproken en uitgezet. Mevrouw Schalken-Timmermans is in totaal 25 jaar voorzitster geweest.

Rob Eijkens uit Waalwijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Eijkens is sinds 1985 maatschappelijk actief en heeft zich in verschillende functies verdienstelijk gemaakt voor de lokale samenleving, vooral op het terrein van de muziek. De heer Eijkens is altijd de actieve drijfveer van LandparkTV gebleven. In 2000 is de heer Eijkens begonnen met het digitaliseren van beeldmateriaal uit de meer dan 100-jarige geschiedenis van wat inmiddels Landpark Assisië is gaan heten. Vele duizenden oude foto's, dia's en filmbeelden van Huize Assisië en haar bewoners werden gescand en opgenomen in een uniek digitaal beeld archief. Een beeldarchief dat aan de wieg stond van een meer dan twee uur durende film over de geschiedenis van Huize Assisië die hij samen met een andere vrijwilliger in 2009 realiseerde. De heer Eijkens heeft zich gedurende de afgelopen 27 jaar verdienstelijk gemaakt door onder meer het leven van de bewoners binnen stichting Prisma letterlijk in beeld te brengen. De hele documentatie laat onder andere de kwaliteit van leven van de vroegere en huidige bewoners van Landpark Assisië zien. Daarnaast heeft de heer Eijkens ervoor gezorgd dat het lokaal historisch beeldmateriaal voor het nageslacht zeker is gesteld. De heer Eijkens maakt wekelijks een actuele, op bewoners met verstandelijke beperking afgestemde, radio en tv uitzending.

Annie van der Horst - Broks uit Waalwijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van der Horst-Braks was van 1959 tot 1998 werkzaam in diverse functies binnen het onderwijs. Zo was zij directeur van de Dag-/Avondmavo in Waalwijk en de laatste dertien jaar van haar loopbaan lid van de directie van het ROC. Zij heeft een bijdrage geleverd aan de emancipatie van vrouwen in achterstandsposities van autochtone en in het bijzonder van allochtone herkomst. Ze bekommerde zich daarbij ook om mensen in moeilijke privé-situaties. Mevrouw was een grote voorstandster voor het behoud en de versterking van deze vorm van onderwijs voor Waalwijk en ook op Midden-Brabantse schaal. Dit resulteerde tot een benoeming als lid van de Directieraad van het ROC Midden Brabant. In de 70er jaren werd in Waalwijk het nieuws al snel verspreid dat er een Moedermavo in Waalwijk kwam! Volwassenen die in hun jeugd geen kans hadden gehad om 'door te leren' kregen nu de kans om zich verder te ontplooien. En dat niet in de avonduren, maar overdag, terwijl hun eigen kinderen ook naar school waren. Ons Middelbaar Onderwijs vond dat mevrouw Van der Horst-Braks in 1977 voor deze vacature, directrice van de Moedermavo, de meest geschikte persoon was. Naast een opleiding voor de huisvrouwen in Waalwijk volgden de jongeren, die het met het reguliere middelbaar onderwijs 'even helemaal gehad hadden'. Ook zij werden met open armen ontvangen en vonden bij mevrouw Van der Horst- Braks gehoor voor hun problemen. Mevrouw Van der Horst is sinds juni 2009 projectcoördinator voor de UVV (Unie Van Vrijwilligers) in Eikendonk. Zij is een klankbord voor alle vrijwilligers van de UVV in Eikendonk. Daarnaast staat zij altijd klaar wanneer onverwacht extra vrijwilligers nodig zijn voor activiteiten en levert zij ook zelf een bijdrage als vrijwilliger bij diverse activiteiten, waar zij dan de sfeer weet te maken.

Marlies van Venrooij uit Waalwijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van Venrooij zet zich ruim 28 jaar in voor de medemens als het gaat om maatschappelijke en medische problemen. Vaak is zij een breekijzer voor mensen die op medisch en/of maatschappelijk gebied als het ware tegen een muur aan lopen. De laatste 17 jaar doet ze dat samen met haar man onder de vlag van de Stichting Gezondheid en Welzijn. Inmiddels heeft ze in de achtentwintig jaar veel mensen belangeloos bijgestaan in de omgang met (huis)artsen en specialisten. Verder biedt ze hulp en advies aan mensen met psychische problemen. Mevrouw Van Venrooij zet zich ook in voor de advisering en ondersteuning van mensen die slachtoffer zijn van medische fouten. Mevrouw Van Venrooij stond voor kort ook ouders bij in de voorbereiding van een medische behandeling van hun kind. De kinderen ontvingen een koffertje waarin allerlei attributen zaten. Aan de kleine patiënten werd op een eenvoudige wijze uitgelegd wat de ziekenhuisopname en de ingreep inhield. De kinderen kregen herkenbare kleding en instrumenten van het ziekenhuis te zien zoals een stethoscoop, spuitje, mondkapje en een operatiemuts. Kinderen die met een ziekenhuisopname te maken kregen, werden aan de hand van het praktijkkoffertje goed voorbereid. Mevrouw Van Venrooij is vanaf 2011 ook actief als vrijwilligster bij het politieteam Midden en West-Brabant district Oosterhout. In het najaar van 2012 werd door mevrouw Van Venrooij voor de tiende keer de Gezondheidsbeurs in Kaatsheuvel georganiseerd.

Ben de Jongste uit Waalwijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer De Jongste heeft talloze activiteiten georganiseerd voor de Waalwijkse samenleving, waaronder een Korenfestival in het Wandelpark met een bezoekersaantal tussen de 1.000 en 1.500. Daarnaast heeft hij mede een natuurspeeltuin gerealiseerd in de voormalige pastorietuin in Besoyen. Hij heeft een Kerst-Inn geregeld in het wijkcentrum Besoyen en hij heeft voor circa 20 alleenstaanden twee achtereenvolgende jaren een uitgebreide Paaslunchmaaltijd geregeld. In de Gradenboog in Besoyen heeft hij het jeu-de-boulen weer op de kaart gezet. De heer De Jongste draagt ook zorg voor een schone woonomgeving (opschoonacties Halvezolenpad, Gradenboog e.o.). Bij de Multi functionele accommodatie 'BaLaDe' heeft de heer De Jongste zitting genomen in de redactieraad en is hij druk bezig om in het wijkpunt (BaLaDe) diverse activiteiten te organiseren. Daarnaast weet hij ook anderen heel goed te motiveren om mee te doen. De heer De Jongste is zeer betrokken bij de activiteiten die hij zelf ontplooit en uitvoert, maar ook bij de activiteiten van anderen. In Besoyen en BaLaDe is de heer De Jongste, samen met de dames van de Vrouwensalon, bezig om gezellige, leuke en educatieve activiteiten te organiseren zoals: een speelgoedbeurs, Gezondheidsbeurs en een internationale vrouwendag. Ook vanuit zijn deelname aan het WOP Centrum Besoyen zet hij zich in om bewoners te informeren en de mogelijkheid te bieden mee te denken over de ontwikkelingen die plaatsvinden.

Gert Meijer uit Waalwijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Meijer is sinds 1964 actief betrokken geweest in de judosport. Eerst als scheidsrechter en al snel wordt de dojo verruild voor de bestuurstafel. Door zijn exceptionele prestaties als voorzitter werd de heer Meijer in 1975 al verkozen tot districtsvoorzitter van Zuid-Nederland. In dezelfde periode trad de heer Meijer ook persoonlijk op als perscorrespondent van het district Zuid-Nederland. In 1980 wordt de heer Meijer voorzitter van judovereniging Waalwijk (tegenwoordig genaamd ASAHI). Voor deze lokale vereniging de redding. De oefenruimte (dojo) werd uitgebreid en er werd een vergaderruimte en kantine gerealiseerd. Op zijn initiatief werd een wedstrijdgroep geformeerd en getraind. Nieuwe trainers werden aangetrokken en een opleiding tot judotrainer opgezet. Bovendien fungeerde de heer Meijer ook zelf 20 jaar als jeugdtrainer en vergezelde hij veelvuldig als coach wedstrijdjudoka’s naar wedstrijden. De heer Meijer gaf persoonlijk leiding aan het organiseren van de eigen toernooien van de judovereniging Waalwijk. Dat de heer Meijer een zeer bekwaam bestuurder is, blijkt uit zijn toetreding tot de nationale reglementscommissie van de judobond Nederland. De heer Meijer heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het vastleggen van omvangrijke organisatorische veranderingen in statuten en huishoudelijk reglement voor zo’n zestigduizend leden van de judobond Nederland. Op internationaal niveau vertegenwoordigt de heer Meijer de Nederlandse judobond tijdens de plenaire vergadering van de Internationale Judo Federatie in Canada. Sinds 2001 maakte de heer Meijer tot 2012 deel uit van de klachtencommissie van het district Zuid Nederland van de Judobond Nederland. Door zijn zuivere oordeel en zijn heldere formulering wist hij - als een ware rijdende rechter - telkens beide partijen te verenigen.i

Volledig scherm
Maartje Molenaar - Bongaards uit Sprang-Capelle © Patrick Guitjens
Volledig scherm
Dina Spierings uit Sprang-Capelle © Patrick Guitjens
Volledig scherm
Tjeu de Meijer uit Waalwijk © Patrick Guitjens
Volledig scherm
Nel Maijers-Branderhorst uit Sprang-Capelle © Patrick Guitjens
Volledig scherm
Bertus Kamp uit Waspik © Patrick Guitjens
Volledig scherm
Annie van der Horst - Broks uit Waalwijk © Patrick Guitjens
Volledig scherm
Jan Antheunisse uit Sprang-Capelle © Patrick Guitjens
Volledig scherm
lintjesregen waalwijk, ben de jongste
Volledig scherm
Gerrit Maijers uit Sprang-Capelle © Patrick Guitjens
Volledig scherm
Mien Schalken - Timmermans uit Waalwijk © Patrick Guitjens
Volledig scherm
lintjesregen waalwijk, marlies van venrooij
Volledig scherm
Wim Zandwijk uit Waalwijk © Patrick Guitjens
Volledig scherm
Rob Eijkens uit Waalwijk © Patrick Guitjens
Volledig scherm
Gijs voor de Poorte uit Sprang-Capelle © Patrick Guitjens
BD gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

Waalwijk, Heusden e.o.